vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
literárna veda
Priradenie k študijnému odboru/odborom
11. filológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania literárna veda zahŕňa vedeckovýskumné a edukačné pôsobenie žiadateľov na národnej i medzinárodnej úrovni v týchto oblastiach: 

a) všetky súčastí literárnej vedy: dejiny literatúry, teória literatúry, literárna kritika a literárnovedná metodológia (tak vo vzájomných, ako aj interdisciplinárnych súvislostiach - semiotika, lingvistika, filozofia, psychológia, sociológia a pod.),

b) interpretačne zručnosti pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér, 

c) analýza, výklad a edícia textov literárnych a kultúrnohistorických diel a pamiatok,

d) prekladateľstvo umeleckej literatúry vo svojom teoretickom i praktickom rozmere,

e) didaktika literatúry.

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania literárna veda je obsahovo vymedzený vednými disciplínami, ako teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, slovenský jazyk a literatúra, slovanské jazyky a literatúry, neslovanské jazyky a literatúry, orientálne jazyky a kultúry, klasické jazyky, cudzie jazyky a kultúry, prekladateľstvo a tlmočníctvo, ako aj poznatkami z ďalších filologických odborov a príbuzných filologických disciplín. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marian.andricik

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14729

E-mail: marian.andricik@upjs.sk

2.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.gbur

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15447

E-mail: jan.gbur@upjs.sk

3.

prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.sabol1/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14758

E-mail: jan.sabol1@upjs.sk

4.

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/ivica.hajducekova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15449

E-mail: ivica.hajducekova@upjs.sk

5.

doc. Marián Milčák, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marian.milcak

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14786

E-mail: marian.milcak@upjs.sk

Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania