vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
neslovanské jazyky a literatúry
Priradenie k študijnému odboru/odborom
11. filológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania neslovanské jazyky a literatúry je obsahovo vymedzený štúdiom anglického jazyka, anglofónnej literatúry i kultúry na rôznych úrovniach (od všeobecných teórií a metodológií po teórie a metódy týkajúce sa skúmania jazyka, literatúry a kultúry v jednotlivých špecifických vedných oblastiach), ktoré sa opiera aj o interdisciplinárne znalosti, najmä z oblasti psycholingvistiky, sociolingvistiky, kognitívnych vied, interkultúrnej a masmediálnej komunikácie, ako aj poznatkov príbuzných humanitných vedných odborov, hlavne filozofia, psychológia, sociológia a semiotika  

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania Neslovanské jazyky a literatúry je obsahovo vymedzený lingvistickými, literárnovednými a kultúrologickými vednými disciplínami ako sú všeobecná jazykoveda, fonetika a fonológia, morfológia, slovotvorba, lexikológia, syntax, štylistika, psycholingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika, kognitívna jazykoveda, typológia a jazykové univerzálie, dejiny anglického jazyka,  literárna veda a kritika 20. storočia, dejiny anglofónnych literatúr, moderná a postmoderná literatúra, moderné kritické teórie a metódy výskumu v anglofónnych štúdiách, dejiny Veľkej Británie a USA, britská a americká kultúra, multikulturalizmus a literatúra, analýza diskurzu masmediálnej komunikácie a interkultúrna komunikácia ako aj poznatkami z niektorých príbuzných humanitných odborov ako filozofia, psychológia, sociológia a semiotika.  

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/pavel.stekauer

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15440

E-mail: pavel.stekauer@upjs.sk

2.

prof. PaeDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/livia.kortvelyessy

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14789

E-mail: livia.kortvelyessy@upjs.sk

3.

Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/slavka.tomascikova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15442

E-mail: slavka.tomascikova@upjs.sk

4.

doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/sona.snircova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14788

E-mail: sona.snircova@upjs.sk

5.

prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/renata.panocova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15424

E-mail: renata.panocova@upjs.sk

6.

Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania je zabezpečené aj z hľadiska blízkej budúcnosti vzhľadom na plánovaný odborný rast ďalších členiek KAA po naplnení habilitačných resp. inauguračných kritérií:


doc. Renáta Gregová, PhD - inaugurácia

Mgr. Petra Filipová, PhD. - habilitácia

Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková - habilitácia


Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania