vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
dejiny filozofie
Priradenie k študijnému odboru/odborom
12. filozofia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania dejiny filozofie je obsahovo vymedzený štúdiom dejín filozofie v rôznych historických obdobiach, od antickej gréckej filozofie po súčasnú filozofiu. Opiera sa o znalosti odbornej terminológie a metodológie historicko-filozofického výskumu, o aplikácie postupov rekonštrukcie filozofických koncepcií a využívanie vedeckých metód spracovania a interpretácie poznatkov, záverov a zovšeobecnení v oblasti dejín filozofie. Súčasťou sú poznatky historických a súčasných podôb filozofických subdisciplín, predovšetkým metafyziky, epistemológie, filozofie vedy, filozofickej atropológie, etiky, filozofie mysle, filozofie dejín a i.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/eugen.andreansky

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15455

E-mail: eugen.andreansky@upjs.sk

2.

Dr.h.c. prof. Dr. Josef Dolista, PhD., LL.M., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/josef.dolista

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8567

E-mail: josef.dolista@upjs.sk

3.

doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/robert.stojka

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14742

E-mail: robert.stojka@upjs.sk

4.

doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/kristina.bosakova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14682

E-mail: kristina.bosakova@upjs.sk

5.

doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/adriana.jesenkova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14792

E-mail: adriana.jesenkova@upjs.sk


od 10. 11. 2022 vo funkcii osoby zodpovednej za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK nahradila doc. PhDr. Štefana Juska, PhD.

6.

Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania je zabezpečené aj z hľadiska blízkej budúcnosti vzhľadom na plánovaný odborný rast ďalších členiek Katedry filozofie FF UPJŠ po naplnení habilitačných kritérií:

Mgr. Martin Škára, PhD - habilitácia

PhDr. Katarína Mayerová, PhD. - habilitácia

PhDr. Dušan Hruška, PhD. - habilitáciaOdkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania