vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
slovenské dejiny
Priradenie k študijnému odboru/odborom
15. historické vedy
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania slovenské dejiny je obsahovo vymedzený štúdiom dejín územia Slovenska a jeho obyvateľov v rôznych historických obdobiach, od najstarších období ľudských dejín až do súčasnosti. Opiera sa o znalosti odbornej terminológie a metodológie historických vied, využívanie vedeckých metód získania, spracovania a interpretácie poznatkov, záverov a zovšeobecnení v oblasti historických vied a príbuzných disciplín. Súčasťou sú poznatky o vývine, spoločnosti, politiky, hospodárstva, kultúry, náboženstva, umenia v časových aj priestorových súvislostiach, s akcentom na európske a globálne trendy historického vývoja. 


Odbor habilitačného a inauguračného konania slovenské dejiny je obsahovo vymedzený štúdiom dejín územia Slovenska a jeho obyvateľov v rôznych historických obdobiach. Kooperuje s disciplínami, ktoré sú obsahom historických vied, ako napríklad všeobecné dejiny, archívnictvo, pomocné vedy historické, religionistika, muzeológia, archeológia, etnológia a didaktika dejepisu.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/stefan.sutaj

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15472

E-mail: stefan.sutaj@upjs.sk

2.

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/martin.pekar

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14901

E-mail: martin.pekar@upjs.sk

3.

doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/lubomira.kaminska

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14815

E-mail: lubomira.kaminska@upjs.sk

4.

doc. ThDr. Peter Borza, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/peter.borza

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6835

E-mail: peter.borza@upjs.sk

5.

doc. PhDr. Slávka Otčenášová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/slavka.otcenasova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14793

E-mail: slavka.otcenasova@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK slovenské dejiny.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK slovenské dejiny.