vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
politológia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
26. politické vedy
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania politológia je obsahovo vymedzený štúdiom moci, politiky, politického systému, politických inštitúcií, politického správania, politických teórií, dejín politického myslenia, politických ideológií, komparatívnej politológie, medzinárodných vzťahov, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitiky, európskej integrácie a verejnej politiky a verejnej správy. Zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Opiera sa aj o znalosti sociálnych, ekonomických, historických a právnych vied, ktoré sú relevantné k skúmaniu rôznych aspektov politických vied.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


Dr.h.c prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/marcela.gburova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15479

E-mail: marcela.gburova@upjs.sk


2.

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka:https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jan.lidak

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/584

E-mail: jan.lidak@upjs.sk

3.

doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/daniel.dobias

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14848

E-mail: daniel.dobias@upjs.sk

4.

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jana.sutajova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14744

E-mail: jana.sutajova@upjs.sk

5.

doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/gabriel.estok

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21872

E-mail: gabriel.estok@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK politológia.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK politológia.