vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
sociálna psychológia a psychológia práce
Priradenie k študijnému odboru/odborom
32. psychológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna psychológia a psychológia práce je obsahovo vymedzený štúdiom, vysvetľovaním,  ovplyvňovaním a prognostickým hodnotením psychiky, psychických procesov a stavov človeka, ako aj subhumánnych organizmov, najmä správania a prežívania človeka alebo skupiny ľudí s využitím relevantných psychologických metód, techník a postupov zodpovedajúcim súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej praxe, pričom sa opiera aj o poznatky príbuzných vied, a to filozofie, antropológie, biológie človeka, neurovedy, matematiky a pedagogiky.  


Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna psychológia a psychológia práce  je obsahovo vymedzený psychologickými vednými disciplínami, ako sú kognitívna psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, metodológia psychologického výskumu, teória psychodiagnostiky a psychometrie, klinická a poradenská psychológia, psychológia práce a organizácie, ako aj pedagogická a školská psychológia.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/margita.mesarosova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15475

E-mail: margita.mesarosova@upjs.sk

2.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/olga.orosova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15370

E-mail: olga.orosova@upjs.sk

3.

doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/jozef.bavolar

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15437

E-mail: jozef.bavolar@upjs.sk

4.

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/beata.raczova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14756

E-mail: beata.raczova@upjs.sk

5.

doc. Mgr. Monika Hricová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/monika.hricova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18582

E-mail: monika.hricova@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)

V odbore HaIK sociálna psychológia a psychológia práce nie je žiadne habilitačné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK sociálna psychológia a psychológia práce nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK sociálna psychológia a psychológia práce.


Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK sociálna psychológia a psychológia práce.