vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Filozofická fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 59 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
sociálna práca
Priradenie k študijnému odboru/odborom
33. sociálna práca
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna práca je obsahovo vymedzený teóriou vedy o sociálnej práci, oblasťou sociálnej politiky na národnej a globálnej úrovni, vedeckou komunikáciou a komunikáciou vedy, epistemológie vedy a metodológie výskumu a nových trendov vo vede a v sociálnej práci, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vytváranie nových poznatkov v oblasti sociálnej práce. Habilitant/inaugurant vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu v sociálnej práci, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj poznania v oblasti sociálnej práce. Je schopný identifikovať aktuálne spoločenské problémy, vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného a aplikovaného výskumu, interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém. Dokáže koncipovať vo vedeckej diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax a publikovať ich v renomovaných vedeckých a odborných časopisoch. 

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania sociálna práca je obsahovo vymedzený okrem samotnej vedy o sociálnej práci i ďalšími spoločenskými a sociálnymi vednými disciplínami ako sú sociológia, psychológia, pedagogika, ekonómia a ich príbuznými vednými disciplínami. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/eva.ziakova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14757

E-mail: eva.ziakova@upjs.sk

2.

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/ladislav.lovas

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15457

E-mail: ladislav.lovas@upjs.sk

3.

doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/katarina.sinanska

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14728

E-mail: katarina.sinanska@upjs.sk

4.

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/sona.lovasova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15458

E-mail: sona.lovasova@upjs.sk

5.

doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FF/zamestnanec/vladimir.lichner

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24615

E-mail: vladimir.lichner@upjs.sk

Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania