vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Lekárska fakulta
Sídlo fakulty:
Trieda SNP 1, 04011 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
anatómia, histológia a embryológia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
45. všeobecné lekárstvo
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia je obsahovo vymedzený štúdiom základnej anatomickej a histologickej stavby ľudského tela, orgánov a systémov, molekulových mechanizmov podieľajúcich sa na regulácii základných procesov prebiehajúcich v bunkách, tkanivách a orgánoch ako aj ich porúch vyúsťujúcich do patologických stavov. 


Odbor habilitačného a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia je obsahovo vymedzený vednými disciplínami ako sú patologická anatómia, neurovedy, cytológia, molekulová biológia, lekárska biológia a fyziológia ako aj poznatkami z niektorých príbuzných prírodovedných disciplín.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/silvia.rybarova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14990

E-mail: silvia.rybarova@upjs.sk

2.

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/ingrid.hodorova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15060

E-mail: ingrid.hodorova@upjs.sk

3.

doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/stefan.toth1/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14679

E-mail: stefan.toth1@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Inauguračné konania ukončené:

V odbore HaIK anatómia, histológia a embryológia nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK anatómia, histológia a embryológia nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:
Inauguračné konania: