vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Lekárska fakulta
Sídlo fakulty:
Trieda SNP 1, 04011 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
epidemiológia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
45. všeobecné lekárstvo
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania epidemiológia je obsahovo vymedzený štúdiom výskytu a rozloženia zdravotne, sociálne a ekonomicky závažných ochorení infekčnej a  neinfekčnej etiológie a stavmi súvisiacimi so zdravím populácie, príčinami a rizikovými faktormi ich výskytu v populácii a aplikáciou získaných výsledkov týchto štúdií na kontrolu zdravotníckych problémov a možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu realizovanými opatreniami.


Odbor habilitačného a inauguračného konania epidemiológia je obsahovo vymedzený lekárskymi vednými disciplínami ako sú epidemiológia infekčných chorôb, epidemiológia neinfekčných chorôb, vakcinológia, mikrobiológia, infektológia, verejné zdravotníctvo ako aj poznatkami z niektorých príbuzných lekárskych a zdravotníckych odborov.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/monika.halanova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15074

E-mail: monika.halanova@upjs.sk

2.

doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/pavol.kristian1

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15122

E-mail: pavol.kristian1@upjs.sk

3.

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/ingrid.urbancikova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14883

E-mail: ingrid.urbancikova@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021).

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021).

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:

V odbore HaIK epidemiológia nie je žiadne ukončené habilitačné konanie.

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK epidemiológia.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK epidemiológia.