vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Lekárska fakulta
Sídlo fakulty:
Trieda SNP 1, 04011 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
gynekológia a pôrodníctvo
Priradenie k študijnému odboru/odborom
45. všeobecné lekárstvo
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo je obsahovo vymedzený štúdiom zameraným na problematiku  z oblasti gynekológie a pôrodníctva, na priebeh fyziologických a patologických procesov, ich diagnostiku a liečbu. Opiera sa o znalosti zo základného odboru gynekológia a pôrodníctvo a príbuzných lekárskych disciplín, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku odboru Gynekológia a pôrodníctvo ako integrovanému celku.  

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania Gynekológia a pôrodníctvo je obsahovo vymedzený medicínskymi disciplínami: gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, gynekologická endokrinológia, urogynekológia, onkogynekológia, asistovaná reprodukcia a fetomaternálna medicína, ako aj poznatkami z príbuzných medicínskych, farmaceutických a zdravotníckych disciplín.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH, vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/robert.dankovcik

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15007

E-mail: robert.dankovcik@upjs.sk

2.

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/peter.urdzik

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15084

E-mail: peter.urdzik@upjs.sk

3.

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA, vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/silvia.toporcerova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14748

E-mail: silvia.toporcerova@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021).

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021).

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)

V odbore HaIK  gynekológia a pôrodníctvo nie je žiadne habilitačné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK  gynekológia a pôrodníctvo nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK gynekológia a pôrodníctvo.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK gynekológia a pôrodníctvo.