vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Právnická  fakulta
Sídlo fakulty:
Kováčska 26, 04001 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
obchodné a finančné právo
Priradenie k študijnému odboru/odborom
30. právo
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania obchodné a finančné právo je obsahovo vymedzený právnymi odvetviami obchodného práva, hospodárskeho práva, finančného práva a daňového práva, ktorých štúdium patrí medzi nosné témy jadra znalostí vzdelávania v študijnom odbore právo.  


Odbor habilitačného a inauguračného konania obchodné a finančné právo je obsahovo vymedzený všeobecnými a teoretickými otázkami týchto právnych odvetví, ich pododvetviami ako aj základnými právnymi inštitútmi tvoriacimi ich regulačný rámec vo vnútroštátnom ako aj európskom rozmere. Vo vzťahu k obchodnému právu ide najmä o subjekty obchodného práva, hospodársku súťaž, konkurz a reštrukturalizáciu, obchodné záväzky a právo cenných papierov. Vo vzťahu k hospodárskemu právu ide najmä o otázky foriem a metód ingerencie štátu a iných subjektov verejného práva do hospodárskej sféry a do podnikateľských aktivít súkromnoprávnych subjektov. Vo vzťahu k finančnému právu ide najmä o oblasť kontroly, dohľadu a auditu v oblasti verejných financií, rozpočtov štátu a územnej samosprávy, colníctva, meny, devízového práva a práva finančného trhu. Vo vzťahu k daňovému právu ide najmä o otázky späté so sústavou štátnych a iných verejných príjmov, reguláciou priamych daní, nepriamych daní a správy daní.    

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/vladimir.babcak/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15181

E-mail: vladimir.babcak@upjs.sk

2.

prof. JUDr. Ján Husár, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/jan.husar/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/802

E-mail: jan.husar@upjs.sk

3.

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/miroslav.strkolec/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15223

E-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk

4.

doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/regina.huckova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15214

E-mail: regina.huckova@upjs.sk

5.

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii docentka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/karin.cakoci/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15189

E-mail: karin.cakoci@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)

V odbore HaIK obchodné a finančné právo nie je žiadne habilitačné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Inauguračné konania ukončené:

V odbore HaIK obchodné a finančné právo nie je žiadne ukončené inauguračné konanie.

Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK obchodné a finančné právo nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:
Inauguračné konania: