vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Právnická  fakulta
Sídlo fakulty:
Kováčska 26, 04001 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
teória a dejiny štátu a práva
Priradenie k študijnému odboru/odborom
30. právo
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva je obsahovo vymedzený štúdiom relatívne jednotných kategórií a organizačných foriem moderného štátu (právny štát a jeho inštitúcie právnej ochrany), vrátane jeho medzinárodnoprávneho, ústavnoprávneho a komparatívneho rozmeru, systematickým pozorovaním a skúmaním  práva vo všetkých  jeho javových formách vrátane dogmatiky práva (vo všetkých formách rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci). Neoddeliteľnou súčasťou je aj vedecké zameranie na poznanie a historicko-právnu exegézu bazálnych právnych inštitútov úzko spojených s kontinentálnym systémom práva.  

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória a dejiny štátu a práva je obsahovo vymedzený ako štrukturálna (analytická) a metodologická teoretická právna disciplína, ktorá je predradená právnej filozofii. Smeruje aj ku skúmaniu axiologického obsahu práva, hlavne spravodlivosti, jeho sociologických aspektov, k formulovaniu teórie právneho jazyka, právnej rétoriky, právnej logiky, teórie právnej argumentácie, právnej kybernetiky a informatiky, ale aj feministickej teórie práva a tiež ku skúmaniu alternatívy spojenia nepozitivistickej náuky o práve so všeobecnou teóriou práva, rovnako tak aj náležitej analýze a historicko-právnej komparácii rímsko-právnych inštitútov súkromného a verejného práva v rámci štúdia rímskeho práva, dejín súkromného práva v Uhorsku až po súčasnú platnú úpravu súkromného práva. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK


prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/alexander.brostl/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14752

E-mail: alexander.brostl@upjs.sk

2.

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/ladislav.orosz/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15234

E-mail: ladislav.orosz@upjs.sk

3.

prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/gabriela.dobrovicova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15192

E-mail: gabriela.dobrovičová@upjs.sk

4.

doc JUDr. Vladimír Vrana, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/vladimir.vrana/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15228

E-mail: vladimir.vrana@upjs.sk

5.

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PrF/zamestnanec/erik.stenpien/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15222

E-mail: erik.stenpien@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)

V odbore HaIK teória a dejiny štátu a práva nie je žiadne habilitačné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK teória a dejiny štátu a práva nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK teória a dejiny štátu a práva.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK teória a dejiny štátu a práva.