vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
biológia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
3. biológia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania biológia je obsahovo vymedzený štúdiom živých organizmov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekulová, subcelulárna, bunková, tkanivová, orgánová, úroveň orgánových sústav, jedinca, populácie, ekosystéme) z hľadiska morfológie, dedičnosti, fyziológie, správania, vývinu, fylogenézy a systematického zaradenia, ktoré sa opiera aj o znalosti z aplikovaných biologických vied a príbuzných prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku.


Odbor habilitačného a inauguračného konania biológia je obsahovo vymedzený biologickými vednými disciplínami ako sú molekulárna cytológia, molekulárna biológia, genetika, zoológia, botanika, mikrobiológia, antropológia, fyziológia rastlín, fyziológia živočíchov, etológia, parazitológia, imunológia, neurovedy ako aj poznatkami z príbuzných prírodovedných disciplín.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.fedorocko/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15332

E-mail: peter.fedorocko@upjs.sk

2.

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/eva.cellarova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15239

E-mail: eva.cellarova@upjs.sk

3.

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/lubomir.kovac/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15331

E-mail: lubomir.kovac@upjs.sk

4.

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/pavol.martonfi/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15287

E-mail: pavol.martonfi@upjs.sk

5.

doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.pristas/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15308

E-mail: peter.pristas@upjs.sk

Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania