vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
biochémia
Priradenie k študijnému odboru/odborom
17. chémia
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania biochémia je obsahovo vymedzený štúdiom biochemických procesov ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok na rôznych úrovniach. Opiera sa aj o znalosti z aplikovaných biologických vied a príbuzných prírodovedných disciplín, matematiky, biofyziky a informatiky, ktoré sú relevantné vo vzťahu ku skúmaniu živej prírody ako integrovaného celku. 

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania biochémia je obsahovo vymedzený vednými disciplínami ako sú molekulová biológia, biochémia mikroorganizmov, biochémia fyziologických procesov, biofyzikálna chémia, biotechnológie, xenobiochémia, patobiochémia a klinická biochémiaako aj poznatkami z niektorých ďalších biologických odborov a príbuzných prírodovedných disciplín. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/maria.kozurkova/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15335

E-mail: maria.kozurkova@upjs.sk

2.

prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor (v inauguračnom konaní, konkurz na funkčné miesto v júni) 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/erik.sedlak/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15371

E-mail: erik.sedlak@upjs.sk

3.

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/viktor.viglasky/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15341

E-mail: viktor.viglasky@upjs.sk

4.

doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/rastislav.varhac/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14675

E-mail: rastislav.varhac@upjs.sk

5.

doc. RNDr. Ladislav Janovec, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ladislav.janovec/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15392

E-mail: ladislav.janovec@upjs.sk

Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)


5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania