vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
fyzika
Priradenie k študijnému odboru/odborom
13. fyzika
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania fyzika je obsahovo vymedzený štúdiom živej a neživej hmoty od mikroskopickej a sub-mikroskopickej úrovne, cez štúdium makroskopických systémov,  až po výskum planét, galaxií a Vesmíru v najširšom možnom chápaní. Predmetom štúdia je vznik a štruktúra hmoty,  jej statické,  dynamické a energetické prejavy a vlastnosti.  Naviac, experimentálne aj teoretické metódy klasickej aj kvantovej fyziky sa rozsiahlo aplikujú pri výskume v príbuzných oblastiach ako je chémia, biológia, medicína, informatika, ale aj v oblastiach sociálnych a ekonomických vied.  

            

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania fyzika  je obsahovo vymedzený fyzikálnymi vednými disciplínami ako sú teoretická a nebeská mechanika, teória elektromagnetického poľa, štatistická fyzika, matematická fyzika, atómová a kvantová fyzika,  fyzika kondenzovaných látok a fyzika materiálov, fyzika nízkych teplôt, teória fázových prechodov a kritických javov, počítačová fyzika, špeciálna a všeobecná teória relativity, kvantová teória poľa, jadrová a subjadrová fyzika, fyzika plazmy, fyzika elementárnych častíc, astronómia, astrofyzika a biofyzika.  

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/michal.jascur

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15296

E-mail: michal.jascur@upjs.sk

2.

prof. ing. Martin Orendáč, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/martin.orendac

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15336

E-mail: martin.orendac@upjs.sk

3.

prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://ufv.science.upjs.sk/zukovic/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14799

E-mail: milan.zukovic@upjs.sk

4.

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.kollar

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15266

E-mail: peter.kollar@upjs.sk

5.

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/daniel.jancura

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15310

E-mail: daniel.jancura@upjs.sk

Odkaz na zloženie vedeckej rady fakulty
Odkaz na zloženie vedeckej rady VŠ
3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania