vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
informatika
Priradenie k študijnému odboru/odborom
18. informatika
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania informatika je obsahovo vymedzený informatickými vednými disciplínami, ako sú teoretická informatika, výpočtové modely, logika, spracovanie dát a znalostí, počítačová bezpečnosť, počítačové spracovanie prirodzeného jazyka a neuroinformatika a kognitívna veda, ako aj ich aplikácie v ďalších oblastiach matematiky, prírodných a technických vied. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/stanislav.krajci/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15373

E-mail: stanislav.krajci@upjs.sk

2.

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/viliam.geffert/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15260

E-mail: viliam.geffert@upjs.sk

3.

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/gabriel.semanisin/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15294

E-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk

4.

doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ondrej.kridlo/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14750

E-mail: ondrej.kridlo@upjs.sk

5.

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.jirasek/

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15264

E-mail: jozef.jirasek@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)

6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Habilitačné konania ukončené:
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:
Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK informatika.