vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
matematika
Priradenie k študijnému odboru/odborom
22. matematika
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania matematika je - v najvšeobecnejšom význame - obsahovo vymedzený štúdiom štruktúry, vlastností a vzájomných vzťahov abstraktných objektov (zahŕňajúcich idealizované koncepty a modely reality) pomocou formálnych a rigoróznych metód, ktoré vychádza z elementárnych znalostí o počítaní, meraní a opise tvarov a foriem. Jeho základnou charakteristikou je vysoká exaktnosť a odvodzovanie  pravdivosti tvrdení na základe formálnych matematických dôkazov využívajúcich prísne logické odvodzovacie pravidlá.


Odbor habilitačného a inauguračného konania matematika je obsahovo vymedzený tak klasickými matematickými vednými disciplínami (logika a teória množín, matematická analýza, topológia, teória čísel, algebra, diskrétna matematika, geometria), ako aj matematickými disciplínami s aplikačným presahom (teória pravdepodobnosti a štatistika, teória vypočítateľnosti, numerická matematika, matematická optimalizácia a operačný výskum) resp. matematicky orientovanými interdisciplinárnymi vedami ako napr. dátová analýza, kryptológia alebo matematická ekonómia.

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/tomas.madaras

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15368

E-mail: tomas.madaras@upjs.sk

2.

prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ivan.zezula

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15284

E-mail: ivan.zezula@upjs.sk

3.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/roman.sotak

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15290

E-mail: roman.sotak@upjs.sk

4.

doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.kiselak

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15209

E-mail: jozef.kiselak@upjs.sk

5.

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ondrej.hutnik

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15323

E-mail: ondrej.hutnik@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.


Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)
Inauguračné konania ukončené:
Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:
7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK matematika.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK matematika.