vsk_banner
Opis / informácia o oprávnení uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie
Názov vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo vysokej školy:
Šrobárova 2, 04180 Košice
Názov fakulty:
Prírodovedecká fakulta
Sídlo fakulty:
Šrobárova 2, 040 01 Košice
1. - Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
teória vyučovania matematiky
Priradenie k študijnému odboru/odborom
22. matematika
Obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória vyučovania matematiky je obsahovo vymedzený štúdiom didaktických a pedagogických javov prebiehajúcich v prirodzených podmienkach matematického vzdelávania. Metodológia výskumu sa opiera o znalosti z pedagogického výskumu, organizácie vyučovacieho experimentu a spôsobov jeho vyhodnocovania, ako aj o poznatky z matematiky a štatistických metód na analýzu údajov a testovanie hypotéz. 

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania teória vyučovania matematiky je obsahovo vymedzený didaktickými, pedagogickými, a matematickými vednými disciplínami ako aj základnými poznatkami zo psychológie učenia. 

Udeľovaný akademický titul
docent alebo profesor
2. - Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za habilitačné konanie a inauguračné konanie
1.

Hlavná osoba zodpovedná za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaIK:


prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.dobos

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15237

E-mail: jozef.dobos@upjs.sk

2.

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., vysokoškolská učiteľka vo funkcii profesorka

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/katarina.cechlarova

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15256

E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

3.

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/dusan.sveda

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15279

E-mail: dusan.sveda@upjs.sk

4.

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/stanislav.lukac

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15366

E-mail: stanislav.lukac@upjs.sk

5.

doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc., vysokoškolský učiteľ vo funkcii docent

Osobná web stránka: https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/miroslav.ploscica

Reg. zamestnancov VŠ: https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15289

E-mail: miroslav.ploscica@upjs.sk

3. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

4. - Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá

Rozhodnutie rektora č. 2/2021, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné do 31.8.2021)

5. - Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na vnútorný predpis

Rozhodnutie rektora č. 1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Zloženie Rady odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK)


Rozhodnutie rektora č. 3/2021 o určení obsahu habilitačného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 4/2021 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné od 1.9.2021)


Rozhodnutie rektora č. 11/2021, ktorým sa stanovujú kritériá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (platné od 1.9.2021)


Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 8/2021, ktorým sa vydávajú pravidlá vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality vzdelávania, vedeckej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej a podpornej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • Pravidlá hodnotenia výstupov tvorivej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre študijné odbory a odbory habilitačného a inauguračného konania priradené k týmto študijným odborom.
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti

Metodické usmernenie k obsahu habilitačného spisu (platné do 31.8.2021)


Rozhodnutie rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach (platné do 31.8.2021)


6. - Linky/odkaz na ukončené konania a ich výsledky
Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)

V odbore HaIK teória vyučovania matematiky nie je žiadne habilitačné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

Inauguračné konania ukončené:

V odbore HaIK teória vyučovania matematiky nie je žiadne ukončené inauguračné konanie.

Neukončené inauguračné konania - prerušenie, späťvzatie, neudelenie:

V odbore HaIK teória vyučovania matematiky nie je žiadne inauguračné konanie s výsledkom prerušené, späťvzaté alebo neudelené.

7. - Linky/odkaz na prebiehajúce konania
Habilitačné konania:

Neprebieha žiadne habilitačné konanie v odbore HaIK teória vyučovania matematiky.

Inauguračné konania:

Neprebieha žiadne inauguračné konanie v odbore HaIK teória vyučovania matematiky.